Notes:


Fra port (Source port): Beskriver hvilken applikasjonsport pakken er sendt fra. F.eks http, ftp, telnet, mail osv
Til port (Destination port): Beskriver hvilken applikasjonsport pakken er sendt til.
Sekvensnr (Sequence no): Serenummer på pakken. Når data deles opp i flere pakker får hver pakke sitt nummer. Dermed er det mulig å sette sammen hele forsendelsen i andre enden i riktig rekkefølge.
Bekreftelsesnr (Acknowledge no): Når mottaker har fått en pakke og den er OK returnerer den et bekreftelsesnr tilbake rtil senderen slik at avsender vet at pakken er mottatt OK.
Dta ofs (Data Offset): Hvor langt inne i pakken begynner de faktiske dataene.
Res (Reserved): Reservert for evt fremtidig bruk.
Flag (Flags): 6 ulike binære flagg som beskriver pakken.
Vindu (Window): Beskriver hvor mange pakker mottakeren kan motta. Mao, det forteller en sender at man kan pumpe inn mer data.
Sjekksum: Et tall som er beregnet på grunnlag av data og header i pakken. Mottaker vil selv beregne en slik sjekksum på det innkommne pakken, og hvis det stemmer med mottatt sjekksum antas pakken og være korrekt overført.
Viktig peker, opsjoner og padding benyttes vanligvis ikke